• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname en het IMF bereiken overeenstemming over de vierde evaluatie

| snc.com | Door: Redactie

Bron: IMF.org | Google Translate | 4 december 2023

Persberichten aan het einde van de missie bevatten verklaringen van IMF-stafteams die voorlopige bevindingen overbrengen na een bezoek aan een land. De standpunten die in deze verklaring worden verwoord, zijn die van het IMF-personeel en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de directie van het IMF. Op basis van de voorlopige bevindingen van deze missie zal het personeel een rapport opstellen dat, onder voorbehoud van goedkeuring door het management, ter discussie en besluitvorming zal worden voorgelegd aan de Directie van het IMF.

  • Het stafteam van het IMF en de Surinaamse autoriteiten hebben op
    personeelsniveau overeenstemming bereikt over de vierde evaluatie van het economische herstelprogramma van de autoriteiten, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF). De autoriteiten hebben verzocht om verlenging (tot maart 2025) en uitbreiding van het programma (van ongeveer 63 miljoen dollar). De herziening moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF.
  • Begrotingsdiscipline en een strak monetair beleid werpen hun vruchten af bij het herstellen van de macro-economische stabiliteit. De economie groeit, de inflatie daalt en het beleggersvertrouwen keert terug.
  • In 2024 is de regering van plan een deel van het dividend uit de toegenomen stabiliteit te gebruiken om de
    socialebijstandsprogramma's voor de armen en kwetsbaren uit te breiden, de reële lonen in de publieke sector voor geregistreerde ambtenaren bescheiden te verhogen en de uitgaven aan groeibevorderende infrastructuur te verhogen.

Washington, DC: Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van mevrouw Anastasia Guscina voerde tussen 30 oktober en 8 november virtuele en persoonlijke gesprekken met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de vierde evaluatie van het 36-maanden Uitgebreide Fonds Faciliteit goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF op 22 december 2021. Aan het einde van de missie gaf mevrouw Guscina de socialebijstandsprogramma's voor de armen en kwetsbaren uit te breiden, de reële lonen in de publieke sector voor geregistreerde ambtenaren bescheiden te verhogen en de uitgaven aan groeibevorderende infrastructuur te verhogen.

Washington, DC: Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van mevrouw Anastasia Guscina voerde tussen 30 oktober en 8 november virtuele en persoonlijke gesprekken met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de vierde evaluatie van het 36-maanden Uitgebreide Fonds Faciliteit goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF op 22 december 2021. Aan het einde van de missie gaf mevrouw Guscina devolgende verklaring af:

“Het IMF-team heeft op personeelsniveau overeenstemming bereikt met de autoriteiten over de vierde evaluatie van het economische hervormingsprogramma van Suriname, dat wordt ondersteund door de EFF-regeling van het IMF. De prestaties van het programma waren sterk en aan alle prestatiecriteria voor deze evaluatie werd voldaan.

Medewerkers ondersteunen het verzoek van de autoriteiten om een verhoging van de IMF-steun aan Suriname (van SDR 46,8 miljoen of ongeveer US$ 63 miljoen) en een verlenging van het programma tot maart 2025. Dit zou de IMF-steun voor Suriname verhogen tot ongeveer US$ 650 miljoen.

Deze overeenkomst op personeelsniveau is onderworpen aan goedkeuring door de volgende verklaring af:

“Het IMF-team heeft op personeelsniveau overeenstemming bereikt met de autoriteiten over de vierde evaluatie van het economische hervormingsprogramma van Suriname, dat wordt ondersteund door de EFF-regeling van het IMF. De prestaties van het programma waren sterk en aan alle prestatiecriteria voor deze evaluatie werd voldaan.

Medewerkers ondersteunen het verzoek van de autoriteiten om een verhoging van de IMF-steun aan Suriname (van SDR 46,8 miljoen of ongeveer US$ 63 miljoen) en een verlenging van het programma tot maart 2025. Dit zou de IMF-steun voor Suriname verhogen tot ongeveer US$ 650 miljoen.

Deze overeenkomst op personeelsniveau is onderworpen aan goedkeuring door deRaad van Bestuur van het IMF, afhankelijk van de uitvoering van al het relevante beleid van het Fonds. Na voltooiing van deze evaluatie zal Suriname toegang hebben tot SDR 39,4 miljoen (ongeveer USD 53 miljoen), wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op SDR 197 miljoen (ongeveer USD 263 miljoen) brengt.

“De inspanningen van de autoriteiten om de economie te stabiliseren werpen hun vruchten af. De groei zal naar verwachting rond de 2 procent liggen in 2023, de inflatie vertoont een neerwaartse trend en de bruikbare internationale reserves hebben bijna vijf maanden import bereikt. Verwacht wordt dat een voorzichtig begrotings- en Raad van Bestuur van het IMF, afhankelijk van de uitvoering van al het relevante beleid van het Fonds. Na voltooiing van deze evaluatie zal Suriname toegang hebben tot SDR 39,4 miljoen (ongeveer USD 53 miljoen), wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op SDR 197 miljoen (ongeveer USD 263 miljoen) brengt.

“De inspanningen van de autoriteiten om de economie te stabiliseren werpen hun vruchten af. De groei zal naar verwachting rond de 2 procent liggen in 2023, de inflatie vertoont een neerwaartse trend en de bruikbare internationale reserves hebben bijna vijf maanden import bereikt. Verwacht wordt dat een voorzichtig begrotings- enmonetair beleid de inflatie eind 2024 tot onder de 20 procent zal brengen.

De autoriteiten worden geconfronteerd met belangrijke risico's op de korte termijn, waaronder problemen bij de uitvoering van het beleid die voortkomen uit een uitdagender sociaal-politiek klimaat en capaciteitsbeperkingen. Op de middellange tot lange termijn zijn er aanzienlijke opwaartse risico's voor de groei als gevolg van de ontwikkeling van grote nieuwe olievelden.

Sterke prestaties 4de evaluatie

“De programmaprestaties tijdens de vierde evaluatie waren sterk. Aan alle kwantitatieve prestatiecriteria en indicatieve doelstellingen van het programma werd voldaan, met uitzondering van de bestedingsdrempel voor sociale bijstand. De autoriteiten liggen op koers om dit monetair beleid de inflatie eind 2024 tot onder de 20 procent zal brengen.

De autoriteiten worden geconfronteerd met belangrijke risico's op de korte termijn, waaronder problemen bij de uitvoering van het beleid die voortkomen uit een uitdagender sociaal-politiek klimaat en capaciteitsbeperkingen. Op de middellange tot lange termijn zijn er aanzienlijke opwaartse risico's voor de groei als gevolg van de ontwikkeling van grote nieuwe olievelden.

Sterke prestaties 4de evaluatie

“De programmaprestaties tijdens de vierde evaluatie waren sterk. Aan alle kwantitatieve prestatiecriteria en indicatieve doelstellingen van het programma werd voldaan, met uitzondering van de bestedingsdrempel voor sociale bijstand. De autoriteiten liggen op koers om ditjaar de primaire overschotdoelstelling van de centrale overheid van 1,6 procent van het bbp te verwezenlijken. De agenda voor structurele hervormingen vordert, zij het met enige vertraging.

“Het broze economische herstel en de toenemende sociale spanningen vragen om een gematigder tempo van begrotingsconsolidatie in 2024. Het personeel en de autoriteiten kwamen overeen om de doelstelling voor het primaire saldo voor 2024 te verlagen van 3,5 naar 2,7 procent van het bbp. De doelstelling van een primair saldo van 3,5 procent van het bbp, die de houdbaarheid van de schulden ondersteunt, zal nu in 2025 worden bereikt.

Armen en kwetsbaren

Verwacht wordt dat de jaar de primaire overschotdoelstelling van de centrale overheid van 1,6 procent van het bbp te verwezenlijken. De agenda voor structurele hervormingen vordert, zij het met enige vertraging.

“Het broze economische herstel en de toenemende sociale spanningen vragen om een gematigder tempo van begrotingsconsolidatie in 2024. Het personeel en de autoriteiten kwamen overeen om de doelstelling voor het primaire saldo voor 2024 te verlagen van 3,5 naar 2,7 procent van het bbp. De doelstelling van een primair saldo van 3,5 procent van het bbp, die de houdbaarheid van de schulden ondersteunt, zal nu in 2025 worden bereikt.

Armen en kwetsbaren

Verwacht wordt dat deautoriteiten in 2024 de extra begrotingsruimte zullen gebruiken om het herstel te ondersteunen, de steun voor de armen en kwetsbaren te vergroten en verdere erosie van de economie te voorkomen. Reële lonen voor geregistreerde werknemers in de publieke sector, en het opschalen van groeibevorderende investeringen. Tot dusver is de uitbreiding van de socialebijstandsprogramma's te traag verlopen en er zullen bijzondere inspanningen worden geleverd om de beperkingen op dit gebied aan te pakken.

Schuldsanering

“Er is uitstekende vooruitgang geboekt met de schuldsanering. De schuldenuitwisseling met particuliere obligatiehouders is afgerond met een deelnamepercentage van ruim 96 procent, en de overeenkomsten met de resterende officiële autoriteiten in 2024 de extra begrotingsruimte zullen gebruiken om het herstel te ondersteunen, de steun voor de armen en kwetsbaren te vergroten en verdere erosie van de economie te voorkomen. Reële lonen voor geregistreerde werknemers in de publieke sector, en het opschalen van groeibevorderende investeringen. Tot dusver is de uitbreiding van de socialebijstandsprogramma's te traag verlopen en er zullen bijzondere inspanningen worden geleverd om de beperkingen op dit gebied aan te pakken.

Schuldsanering

“Er is uitstekende vooruitgang geboekt met de schuldsanering. De schuldenuitwisseling met particuliere obligatiehouders is afgerond met een deelnamepercentage van ruim 96 procent, en de overeenkomsten met de resterende officiëlecrediteuren zijn bijna afgerond.

De regering heeft ook vooruitgang geboekt bij het wegwerken van binnenlandse betalingsachterstanden en het herstructureren van de binnenlandse schulden en de oude schulden aan de centrale bank.

Succesvol monetair beleid

“Het monetaire beleid heeft actief de liquiditeit van de binnenlandse valuta geabsorbeerd, wat tot uiting begint te komen in de marktrente en een vermindering van de inflatiedruk. De centrale bank heeft ook blijk gegeven van haar engagement voor een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers en tegelijkertijd werken aan het verbeteren van de werking van de valutamarkt.

“Er blijven aanzienlijke kwetsbaarheden in het banksysteem bestaan die actief worden aangepakt door crediteuren zijn bijna afgerond.

De regering heeft ook vooruitgang geboekt bij het wegwerken van binnenlandse betalingsachterstanden en het herstructureren van de binnenlandse schulden en de oude schulden aan de centrale bank.

Succesvol monetair beleid

“Het monetaire beleid heeft actief de liquiditeit van de binnenlandse valuta geabsorbeerd, wat tot uiting begint te komen in de marktrente en een vermindering van de inflatiedruk. De centrale bank heeft ook blijk gegeven van haar engagement voor een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers en tegelijkertijd werken aan het verbeteren van de werking van de valutamarkt.

“Er blijven aanzienlijke kwetsbaarheden in het banksysteem bestaan die actief worden aangepakt doorde centrale bank. Banken integreren de resultaten van hun beoordeling van de kwaliteit van activa in hun activiteiten en de banken die niet aan de wettelijke vereisten voldoen, hebben tijdgebonden herkapitalisatie- en herstructureringsplannen bij de centrale bank ingediend. De centrale bank versterkt ook haar toezicht op de banken en heeft verbeteringen van haar raamwerk voor de afwikkeling van banken ter goedkeuring voorgelegd aan de Staatsraad.

“De centrale bank heeft de achterstand bij de audits van financiële overzichten weggewerkt en is nu in staat de auditcyclus te normaliseren en de nieuwe Central Bank Act volledig ten uitvoer te leggen. Er wordt momenteel de centrale bank. Banken integreren de resultaten van hun beoordeling van de kwaliteit van activa in hun activiteiten en de banken die niet aan de wettelijke vereisten voldoen, hebben tijdgebonden herkapitalisatie- en herstructureringsplannen bij de centrale bank ingediend. De centrale bank versterkt ook haar toezicht op de banken en heeft verbeteringen van haar raamwerk voor de afwikkeling van banken ter goedkeuring voorgelegd aan de Staatsraad.

“De centrale bank heeft de achterstand bij de audits van financiële overzichten weggewerkt en is nu in staat de auditcyclus te normaliseren en de nieuwe Central Bank Act volledig ten uitvoer te leggen. Er wordt momenteelde laatste hand gelegd aan een herkapitalisatieplan voor de centrale bank en bestuurshervormingen zijn in volle gang op verschillende gebieden, waaronder de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme, de bestrijding van corruptie en aanbestedingen in de publieke sector.

Tot slot

“De missie wil de autoriteiten bedanken voor een gezamenlijke en vruchtbare dialoog. Er werd een breed scala aan bijeenkomsten gehouden met de president van de Republiek Suriname, de vice-president, de voorzitter van de Nationale Assemblee, de minister van Financiën en Planning, de minister van Justitie en Politie, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. de laatste hand gelegd aan een herkapitalisatieplan voor de centrale bank en bestuurshervormingen zijn in volle gang op verschillende gebieden, waaronder de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme, de bestrijding van corruptie en aanbestedingen in de publieke sector.

Tot slot

“De missie wil de autoriteiten bedanken voor een gezamenlijke en vruchtbare dialoog. Er werd een breed scala aan bijeenkomsten gehouden met de president van de Republiek Suriname, de vice-president, de voorzitter van de Nationale Assemblee, de minister van Financiën en Planning, de minister van Justitie en Politie, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting., de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Landbouw, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de minister van Volksgezondheid, de minister van Arbeid, de gouverneur van de Centrale Bank, parlementsleden, andere hoge functionarissen, vertegenwoordigers van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingspartners.”

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Landbouw, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de minister van Volksgezondheid, de minister van Arbeid, de gouverneur van de Centrale Bank, parlementsleden, andere hoge functionarissen, vertegenwoordigers van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingspartners.”

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie