• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF kijkt uit naar goedkeuring Aanbestedingswet

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) volgt met argusogen de voortzetting van de behandeling en goedkeuring door de Nationale Assemblee van de Aanbestedingswet. Wanneer de behandeling van het wetsontwerp weer op de agenda staat is niet duidelijk. Wat echter vaststaat is dat het IMF liever ziet dat deze wet door het parlement wordt aangenomen nog voordat ze voor eind deze maand haar goedkeuring geeft aan het onlangs bereikte staff level akkoord (SLA). Bij goedkeuring door het IMF-bestuur van het SLA wordt onmiddellijk het volgende tranchebedrag van circa USD 61,8 miljoen aan de Surinaams regering overgemaakt. 

Begin deze maand hebben de technische deskundigen

van het IMF een staff level akkoord bereikt over de zesde evaluatie van het lopend economisch herstelprogramma.

Eerder heeft Karel Eckhorst, de Surinaamse hoofdonderhandelaar bij het IMF, gezegd dat deze zesde evaluatie van het IMF-programma één van de moeilijkste is geweest, omdat de Surinaamse regering een aantal “targets” niet heeft gehaald. Daarover dienen voor het einde van deze maand correctieve maatregelen te worden genomen. 

Behalve het concreet afbouwen van de stroomsubsidies, is de goedkeuring van de Aanbestedingswet een van de doelstellingen die gehaald dient te worden. 

Transparantie bij aanbestedingen

In het concept Aanbestedingswet is een aantal voorzieningen ingebouwd die meer transparantie en overzichtelijkheid moeten

bieden bij overheidsaanbestedingen en gunningen. In het wetsontwerp werd in eerste instantie voorzien in de instellingen van een Aanbestedingsautoriteit. Na de eerste ronde van de debatten zijn belangrijke wijzigingen in het wetsontwerp aangebracht. In plaats van de Aanbestedingsautoriteit wordt nu voorgesteld de instelling van een Nationale Raad voor Overheidsaanbestedingen en Aanschaffingen (NROA).

Deze raad heeft een meer toezichthoudende taak opdat aanbestedingen van de verschillende ministeries conform de procedures en regels van de Aanbestedingswet plaatsvinden. De NROA valideert het gunningsadvies dat uit zo een aanbesteding rolt, en biedt deze ter goedkeuring aan  de Onderraad Aanbestedingen en Gunningen (ORAG) van de Raad van Ministers (RvM). 

De ORAG (RvM) keurt vanwege haar politieke verantwoordelijkheid het gunningsadvies al dan niet goed, of stuurt het gunningsadvies terug voor heraanbesteding. Zoals het tot nu het geval is kan de ORAG een gunningsadvies van een ministerie terzijde zetten en de overheidsopdracht aan een ander bedrijf gunnen.

Regering buiten spel

Tijdens eerder gevoerde debatten in eerste ronde hebben zowel leden van de coalitie als de oppositie ernstige kanttekeningen geplaatst bij het instellen van een Aanbestedingsautoriteit. Men is gekant tegen een Aanbestedingsautoriteit, die zelfstandig beslissingsvolmacht zou hebben over het toewijzen van overheidsgunningen.

Volgens het parlement moet dat niet kunnen, omdat het nog altijd de regering is die politiek verantwoordelijkheid draagt over het regeerbeleid. Voor de uitvoering van het regeerbeleid, heeft het jaarlijks door middel van de begroting de goedkeuring van het parlement nodig. Een zelfstandig opererende Aanbestedingsautoriteit met beslissingsvolmacht over gunningen van overheidsopdrachten via aanbestedingen, zou de regering buiten spel zetten. Dat kan niet de bedoeling zijn, is de brede opvatting in het parlement. 

| dagblad suriname | Door: Redactie