• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kantonrechter veroordeelt verkavelaar tot nakoming van vergunningsvoorwaarden

| dagblad suriname | Door: Redactie

In het vonnis inzake Stichting Rachrida (eigenaar), advocaat mr. Iris Nazir, ca Stichting Chaan (verkavelaar), heeft de Kantonrechter de verkavelaar veroordeeld om binnen 1 maand na uitspraak de voorwaarden genoemd in de verkavelingsvergunning, namelijk wegen verharden en nutsvoorzieningen aanleggen, in orde te maken op straffe van een dwangsom van SRD 20.000 per dag tot een maximum van SRD 2.000.000. De verkavelaar is ook veroordeeld aan de eigenaar Euro 10.000 plus wettelijke rente, aan schadevergoeding te voldoen, zo laat advocaat mr. Nazir weten.

Verkavelingsvergunning 2010

In februari 2011 heeft de eigenaar het perceel gekocht in het verkavelingsproject te Kwatta, een “gated community”, achter

Planet Casino. Echter, anno 2024 is door de verkavelaar niets gedaan aan infrastructuur, waaronder wegenverharden, elektra, telefoon en wateraansluiting. Met als gevolg dat percelen niet toegankelijk zijn, huizen niet voorzien zijn van water, elektra en telefoon en behoorlijk in waarde zijn afgenomen. 

De eigenaar heeft de hand weten te leggen op de verkavelingsvergunning van 2010, waarbij de verkavelaar toestemming heeft verkregen van het ministerie van Openbare Werken, om het perceel land te verkavelen.

In de verkavelingsvergunning is opgenomen dat op het gehele project zodanige voorzieningen moeten worden aangelegd, zodat de aansluiting van elektriciteit, waterleiding en telefoon voor alle kavels kan plaatsvinden. De

wegen dienen verhard te worden. De werkzaamheden dienden binnen een jaar na dagtekening van de beschikking (2010) afgerond te zijn. De verkavelaar heeft dit echter nagelaten.

Schade 

De eigenaar kon vanwege de wanprestatie niet overgaan tot het in cultuur brengen van het perceel. Het was de droom van de eigenaar om op dit perceel te bouwen en een rustig leven door te brengen. De eigendomsrechten en het genotrecht van de eigenaar worden door de wanprestatie van de verkavelaar ernstig geschaad.  

Doordat de genoemde voorwaarden niet in orde zijn gemaakt kan de eigenaar het perceel ook niet verder verkopen. Met als gevolg waardedaling. De koopprijs van het onroerend goed in 2011 bedroeg €25.000. De getaxeerde waarde bedraagt nu € 15.000. De schade bedraagt daardoor minimaal  € 10.000. De verkavelaar is veroordeeld deze schade te betalen aan de eigenaar.

“Verkavelaars komen niet zonder meer weg”

Met dit vonnis is komen vast te staan, dat verkavelaars niet zonder meer wegkomen, indien zij zich niet houden aan de verkavelingsvergunning. Veelal wordt er breedvoerig marketing gedaan en worden op beurzen mooie projecten getoond, waardoor men op het bod ingaat. Het is van belang dat (potentiële) kopers zich correct laten informeren en bijstaan alvorens zij overgaan tot de koop. Voorkom dat het perceel dat u koopt, u meer kost dan het waard is, aldus mr. Iris A. Nazir.

| dagblad suriname | Door: Redactie